ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, „Национална асоциация за защита на потребителите“, накратко - НАЗП - е взела мерки, разработвайки гаранции за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламента и българското законодателство.

Настоящият текст има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от НАЗП дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните.


I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ www.nazp.bg

Настоящите Общи условия уреждат правилата за достъпа и използването на интернет страницата www.nazp.bg ("сайта"), собственост на НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (НАЗП), наричани за краткост „Условия за ползване”.

1. ОБЩИ ПРАВИЛА Чрез използването на сайта Вие се съгласявате да бъдете правно обвързан от настоящите Условия за ползване, които влизат в сила веднага след първата употреба на сайта. Условията за ползване се прилагат към всички потребители на сайта, включително към тези, които предоставят видео съдържание, информация, текст, снимки, графики, снимки, аудио или видео или други материали за сайта ("материали"). Изричното съгласие с условията на ползване се дава, чрез еднократно натискане на бутон „съгласен съм“ при посещение на сайта.

2. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩИТЕ ПРАВИЛА НАЗП си запазва правото да актуализира Информацията за поверителността на данните и правилата за ползване на сайта, без предварително да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна в съответния раздел на сайта, а когато е уместно, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ще бъдат уведомявани за това чрез социалните мрежи или по друг подходящ начин.

3. ПРЕДЕЛ НА ПРАВИЛАТА - Информацията за поверителността на данните и правилата за ползване на сайта на НАЗП са приложими само за данни, събрани онлайн чрез платформата на www.nazp.bg. Те не се прилагат по отношение на информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по друг начин или публикувана от тях на страници, поддържани от други фирми или организации, към които сайтът на НАЗП препраща.


II. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

1.Данни за администратора и за контакт с него.

НАЗП е юридическо лице с идеална цел. НАЗП е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на тази цел, като седалището и адресът на управление е гр. София, ул. „Дякон Игнатий“, №4, ет. 2, ал. 7.

Можете да се свържете с НАЗП и на електронен адрес: office@nazp.bg

2.Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

Администрирането на личните данни се извършва от длъжностно лице, с което може да се свържете на електронен адрес: gdpr@nazp.bg

3.Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни от НАЗП.

1) Информацията, която получаваме за потребителите на сайта, представлява деперсонифицирани данни, в сегрегиран вид, които не позволят пряко идентифициране на потребителя. Информацията се използва единствено за статистически цели, да се измерва активността и посещаемостта на интернет страницата ни, както и за да се подобри навигирането от потребителя. В този смисъл данните, описани по-долу (IP адрес и Вашето поведение на nazp.bg), биват събирани на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, пар. 1, б. (е) от Общия регламент относно защитата на данните

2) Чрез попълване на бланката за подаване на сигнал до НАЗП ПОТРЕБИТЕЛИТЕ въвеждат лични данни, които са необходими за индивидуализацията им като субекти, както и индивидуализацията на Търговеца, за когото искат да сигнализират. Целта на събираната информация е във връзка с изпълнение на идеалната цел на НАЗП и на свой ред е основание за обработване на данни по чл.6, пар.1, б. „д“ от Регламента.

3) Чрез попълване на формата за контакт през електронната платформа на НАЗП ПОТРЕБИТЕЛИТЕ оставят единствено необходимата информация за обратна връзка. Имената и електронните адреси не се предоставят на трети лица. Администраторът не изпраща информационни съобщения и бюлетини. НАЗП не използва тази информация за друго освен осъществяване на контакт с лице, задало въпрос през формата.

4) За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, НАЗП обработва и лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „г“ от Регламента. Администрирането на личните данни се отнася за служители и физически лица, изпълнители по договори или представители на ЮЛ – изпълнители по договори, както и за кандидати за работа. В тези случаи обработването на данните е свързано с физическата и икономическа идентичност на субектите. Обработването на данните се извършва за конкретните и точно определени от закона цели като данните се обработват добросъвестно и законосъобразно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с посочените цели.

***При обработването от НАЗП на данни въз основа на съгласие на субектите, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

4.Категории получатели на данни извън НАЗП.

НАЗП не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

5.Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни НАЗП обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

6.Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Мерките за защита на личните данни на субектите физически лица са създадени с цел гарантиране на техните права и са съобразени с изискванията на Регламент 2016/679. Въз основа на това ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:

• Право на достъп;
• Право на изтриване (т.нар. „право да бъдеш забравен“), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламента;
• Право на коригиране на непълни или неточни данни;
• Право на възражение, ако са налице предпоставките на член 21 от Регламента;
• Право на преносимост на данните, ако са налице условията съобразно Регламента;
• Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ смята, че неговите права са нарушени;

7. Мерки, въведени от НАЗП за защита на личните данни

НАЗП урежда администрирането на личните данни с набор от вътрешни правила – Общи правила за защита на личните данни, обработвани от НАЗП, които са приети с Решение от 04.04.2018г. на Управителния орган на Сдружението. Правилата са изцяло съобразени с нормативната уредба на Регламент 2016/679, както и действащото българско законодателство и целят ефективна защита при обработване на личните данни.

Допълнителна информация относно мерките за защита, както и пълният текст на вътрешните правила може да получите на електронен адрес gdrp@nazp.bg


Сайтът на Национална Асоциация за Защита на Потребителите използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

1. Общи условия за употреба на бисквитки (cookies) Политика за употреба на бисквитки (cookies) на Национална Асоциация за Защита на Потребителите

Настоящата Политика за употреба на бисквитки цели да Ви запознае с особеностите и целесъобразността на използването на бисквитки в уеб сайтовете на Национална Асоциация за Защита на Потребителите Какво представлява бисквитката (cookie)? Бисквитката („cookie“) е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашето устройство временно, докато трае посещението Ви, или за по-дълъг период, в зависимост от вида бисквитка. Функцията на бисквитките е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Всяка бисквитка е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва.

2. Какви видове бисквитки използваме ?

Сайтовете на Национална Асоциация за Защита на Потребителите използват следните видове бисквитки според тяхното предназначение: Бисквитки свързани с ефективността на сайта Чрез тях се събира статистическа информация относно трафика на сайта, включваща броя посещения, времето за престой, популярността на отделните страници, последователността на разглеждане, повторните посещения и момента на излизане от сайта. Това ни позволява да проследим успеваемостта на нашите сайтове, както и ефективността на сайта ни. Анализирайки данните, достигаме до решения за подобряване на потребителското преживяване на сайта.

Предпочитани настройки

Това са бисквитките за запазване на информация относно избор на езикова версия, местоположение и настройки на дисплея според вида на устройството, от което достъпвате уеб сайта. Целта е да не се налага отново избирате настройки, които вече сте потвърдили или отхвърлили при предишно посещение на сайта или в текущата сесия, като така се осигурява максимално удобство посещение на сайта.

Потребителско поведение

Тази категория бисквитки съхранява информация за направените от Вас решения като потребител. Те включват запазване на стойности при попълване на анкети и история на Вашите предпочитания и заявки спрямо предлаганите от нас продукти и услуги. Така се избягва необходимостта от повторно въвеждане на данни и селекции с цел Ваше улеснение.

Реклама и маркетинг

Тези бисквитки правят възможно персонализирането на рекламните послания на сайта, както и измерването ефективността на рекламите и промоционалните кампании. Те често се поставят от външни рекламни мрежи при предварително утвърдени условия. Рекламните бисквитки служат за съобразяването на реклами и маркетингови кампании с Вашите предпочитания. Те спомагат за това, да виждате само послания, които наистина ви интересуват, както и да не попадате на една и съща реклама всеки път, когато посетите сайта ни. Национална Асоциация за Защита на Потребителите използва или разрешава на трети страни да използват на нашите сайтове бисквитки, които са споменати по-горе.

Как да деактивирате бисквитките?

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките” може да доведе до нарушения във функционалността на сайта. Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на използвания от Вас браузър. Следните линкове могат да Ви помогнат как да ги деактивирате:

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, iOS

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на случаите, за които не е упоменато друго. Настоящата политика е приета на 04.04.2018г. При наличието на въпроси може да се свържете с Длъжното лице: gdrp@nazp.bg